Socialtandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til socialtandpleje
Der er ens kriterier over hele landet for at blive visiteret til, dvs. tilmeldt, socialtandplejeordningen. Det kan dog variere fra kommune til kommune hvordan kriterierne bliver fortolket. Det kan også variere, hvem der i praksis visiterer borgeren ind i ordningen. Generel set skal man opfylde tre kriterier for at blive visiteret til ordningen:

  1. Man skal tilhøre de mest socialt udsatte grupper dvs. være i målgruppen for aktivitets- og samværstilbud eller have midlertidigt ophold i kommunalt tilbud til personer med særlige sociale problemer, være gade-hjemløs, eller være i målgruppen for herberg, varmestuer eller værested på grund af hjemløshed.
  2. Man skal have meget svært ved eller slet ikke kunne benytte de øvrige tandplejetilbud i fx omsorgs- og specialtandplejen eller praksistandplejen.
  3. Man skal have et konkret behov for tandpleje som kan varetages i regi af socialtandplejeordningen.

Som oftest bliver man visiteret ind i ordningen via et af kommunens aktivitets- og samværstilbud, kommunens gademedarbejdere eller via herberger, varmestuer og væresteder

Socialtandpleje, eller specialtandpleje eller omsorgstandpleje?
De borgere, der bliver tilbudt socialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandplejen hos privatpraktiserende tandlæger. Hovedparten af målgruppen for socialtandpleje er hjemløse, benytter tilbud som væresteder, herberger og varmestuer, eller kan ikke opholde sig i egen bolig. Det betyder, at hovedparten af borgere i målgruppen for socialtandpleje ikke er omfattet af muligheden for direkte henvisning eller visitation til special- eller omsorgstandpleje ved akut behov for tandpleje.

I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under socialtandplejeordningen, dog af kommunen blive visiteret videre til behandling i special- eller omsorgstandplejeordningen, hvis dette synes hensigtsmæssigt ud fra en konkret vurdering. Læs mere om omsorgstandpleje eller specialtandpleje.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient klage til Styrelsen for Patientklager (tidligere Patientombuddet og Styrelsen for Patientsikkerhed) over kommunens visitationsafgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om socialtandpleje
  • omfanget af socialtandpleje.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Brevkasse

‘Spørg Johan’ og få svar.