Specialtandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til specialtandpleje

Det er kommunens visitatorer, er visiterer til specialtandplejen. De vurderer behovet for specialtandpleje på samme måde, som de vurderer behov for fx hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Visitator vurdering er en helhedsvurdering , der er konkret, individuel og begrundet.

Det er Visitation og Hjælpemidler, der visiterer til ydelsen.
Kontakt:
Visitation og Hjælpemidler
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
Tlf. 46464646
Telefontid: Mandag til onsdag kl. 09.00 – 14.00, torsdag kl. 09.00-15.00 samt fredag kl. 09.00 – 12.00.
Email: visitationoghjaelpemidler@lejre.dk

Henvisningen skal være skriftlig. Skemaet til at ansøge om specialtandpleje kan hentes på Lejre Kommunes hjemmeside.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen.

Fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandplejen hos privatpraktiserende tandlæger. Borgernes funktionsnedsættelser kan være både fysisk og psykisk, og vil typisk være varig. Der behandles fx borgere med: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom og sklerose. Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Specialtandpleje eller omsorgstandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under specialtandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen. Læs mere om omsorgstandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af specialtandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.